Inzicht in financiën

Nadat de haalbaarheidsonderzoeken hebben aangetoond dat een project levensvatbaar is wilt u meer gedetailleerd vastleggen wat de kosten en baten van de investeringen zijn. Hiertoe worden de parameters die van invloed zijn op de financiële uitkomsten nader onderbouwd en vastgelegd. Bij elke wijziging in het project kunt u de consequenties in het financiële model vertalen en effecten op de resultaten inzichtelijk maken.