Kansen en knelpunten

Om tot een duidelijk inzicht te komen van de bedrijfseconomische aspecten van een potentiële ontwikkeling, kan VS&OP een haalbaarheidsstudie voor u opstellen. Naast de bedrijfseconomische haalbaarheid bevat deze studie ook de (milieu-)technische en de maatschappelijke haalbaarheid van het project. De opties om uw plannen te realiseren worden hierbij in een korte periode grondig onderzocht. Zonodig worden deze ondersteund door markstudies van specialisten. Naast mogelijke kansen worden ook eventuele knelpunten geïdentificeerd om een helder beeld voor u te creëren.